Algemene Voorwaarden

Samengevat

Via SurveySwine maakt u eenvoudig kennis met verschillende onderzoekspanels die enquetes uitvoeren en schrijft u zich hierbij in. Deze panels stellen u in staat geld te verdienen, te sparen voor tegoedbonnen of kans te maken op prijzen door middel van het invullen van enquetes.

Lid worden van SurveySwine en de panels die wij aanbieden is kosteloos. Na uw inschrijving bij SurveySwine door middel van het achterlaten van uw emailadres kunt u kiezen voor welke panels u zich in wil schrijven.

Wanneer u lid wordt van SurveySwine houden wij u een- of tweemaal per week op de hoogte van nieuwe panels en andere aanbiedingen. U kunt op elk gewenst moment uitschrijven voor onze emails door de ‘afmeld’ link in onze emails te klikken. Op dat moment bent u ook uitgeschreven voor SurveySwine en worden uw gegevens verwijderd.

Wij sturen de gegevens die u bij ons achterlaat alleen door naar die panels waar u zich voor in wil schrijven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw gegevens nooit delen met- of doorsturen naar andere bedrijven.

Onze verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) onder meldingsnummer m1595771. Deze melding is kosteloos te raadplegen op cbpweb.nl.

1. Inschrijving

 1. Uw inschrijving bij SurveySwine is kosteloos, aan uw inschrijving zijn geen verplichtingen verbonden.
 2. Bij uw inschrijving bij SurveySwine door middel van het achterlaten van uw emailadres is sprake van een overeenkomst tussen u en SurveySwine waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn.
 3. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

2. Voorwaarden voor inschrijving

 1. Voor een inschrijving bij SurveySwine moet je ten minste 16 jaar oud zijn en in Belgie woonachtig zijn.
 2. Bedrijfsmatige deelname is niet toegestaan, alleen natuurlijke personen kunnen zich inschrijven voor SurveySwine.
 3. Bij registratie dienen gegevens nauwkeurig en naar waarheid te worden ingevuld.
 4. Een persoon dient zich slechts eenmaal in te schrijven, ook wanneer het emailadres verschilt.
 5. Jouw inschrijving is persoonsgebonden en kan niet aan anderen worden overgedragen.

3. Privacy

 1. Wanneer u zich inschrijft bij SurveySwine kunnen persoonsgegevens worden gevraagd.
 2. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor uw inschrijving bij de door u aangegeven panels. De gegevens die u bij ons achterlaat slaan wij op in onze database.
 3. In door ons verstuurde emails wordt een uitschrijflink vermeld. Wanneer u zich uitschrijft worden al uw gegevens verwijderd uit onze database en zult u geen emails meer ontvangen van ons.
 4. SurveySwine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

4. Panels

 1. U wordt beloond voor uw deelname aan enquetes door de panels waarvoor u zich via SurveySwine inschrijft. Zodoende wordt u nog niet beloond wanneer u zich enkel inschrijft voor SurveySwine maar geen panels selecteert.
 2. Wanneer u zich inschrijft voor een panel en deelneemt aan de door hen aangeboden enquetes en onderzoeken is sprake van een overeenkomst tussen u en het betreffende panel. SurveySwine maakt geen deel uit van deze overeenkomst en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Uw deelname aan enquetes en onderzoeken verlopen via een panel, niet via SurveySwine.

5. Emails

 1. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden bij uw inschrijving gaat u ermee akkoord dat u emails kan ontvangen van SurveySwine. Het aantal emails dat u van ons ontvangt kan varieren maar zal over het algemeen 1 email per week betreffen.
 2. De emails die u van ons ontvangt betreffen zowel emails waarin nieuwe onderzoekspanels onder de aandacht worden gebracht en emails waarin andere commerciele aanbiedingen worden gedaan.

6. Voorbehoud

SurveySwine doet geen beloften rond het aantal aan te bieden onderzoekspanels en is niet verplicht een bepaald aantal panels aan te bieden.

Vergoedingen en beloningen voor deelname aan enquetes en onderzoeken worden bepaald door de panelaanbieder. SurveySwine heeft geen invloed op beloningen of betalingen. SurveySwine biedt zodoende geen garantie rond de hoogte van verdiensten.

SurveySwine biedt geen enkele garantie rond vergoedingen of de uitbetaling daarvan zoals aangeboden door panels. Eventueel af te dragen belasting voortvloeiend uit- of verband houdend met de vergoedingen die u ontvangt wegens deelname aan enquetes en / of onderzoeken valt onder uw verantwoordelijkheid. SurveySwine is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken, boetes of heffingen van de fiscale autoriteiten. SurveySwine behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment haar dienstverlening te beeindigen.

7. Juistheid van gegevens

 1. Het is van groot belang dat door u achtergelaten gegevens bij SurveySwine volledig en naar waarheid worden ingevuld.
 2. De enquetes en onderzoeken van de door SurveySwine aangeboden panels dienen tevens volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
 3. Aanbieders van enquetes en onderzoeken gebruiken verschillende methoden om niet-waarheidsgetrouwe antwoorden achterhalen en filteren.
 4. Als u antwoorden geeft die niet accuraat en/of inconsistent zijn zult u niet in aanmerking komen voor het onderzoek of het ontvangen van een vergoeding en kan uw lidmaatschap van het panel worden beëindigd.

8. Verbodsbepalingen

Bij gebruik van deze site gaat u ermee akkoord:

De veiligheid van deze Site dan wel diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken verbonden aan of toegankelijk via deze Site of verwante of gelinkte sites niet te verstoren of anderszins te misbruiken;

Het genot van andere gebruikers van deze Site of gelieerde sites niet te verstoren;

Geen virussen of andere schadelijke, verstorende of vernietigende bestanden of computerprogramma’s te uploaden, plaatsen of anderszins verzenden via deze Site;

Geen poging te doen andermans rekening, dienst of systeem te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming van het panel of het creeëren van een valse identiteit op deze Site;

Geen spam, junk mail of enige andere ongevraagde vorm van bulk e-mail te versturen via deze Site;

Geen poging te doen om onbevoegde toegang tot deze Site of gedeelten van deze Site die zijn uitgesloten van algemene toegang te verkrijgen.

9. Uitschrijving

 1. Vanaf het moment dat u bent uitgeschreven kunt u geen gebruik meer maken van de diensten van SurveySwine.com. De wederzijde rechten en verplichtingen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden komen op dat moment voor beide partijen volledig te vervallen.
 2. Iedere email die u ontvangt van SurveySwine bevat een uitschrijflink waarmee u zich ten alle tijde uw lidmaatschap kunt beeindigen. Door het beeindigen van uw lidmaatschap bij SurveySwine schrijft u zich niet uit bij de panels waaraan u heeft deelgenomen. Wanneer u zich voor panels uit wil schrijven dient u zich te wenden tot het desbetreffende panel.
 3. SurveySwine is gerechtigd u zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig uit schrijven zonder opgaaf van reden. Hiertoe kunnen wij overgaan wanneer u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en algemeen geldende gedragsregels. Nieuwe inschrijvingen kunnen vanaf dat moment door SurveySwine geblokkeerd worden.

10. Intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld zijn alle materialen, inclusief en zonder beperking alle tekst, vormgeving, beelden, tekeningen, foto’s, videoclips, muziek en geluiden, handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die op de site voorkomen en de selectie en de arrangementen daarvan (gezamenlijk de “Inhoud”) onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien of het recht om een aanvraag voor de registratie daarvoor overal ter wereld, in het bezit van of in licentie bij hetzij SurveySwine, filialen van SurveySwine of andere derden die de eigenaars zijn van dit intellectuele eigendom. Tenzij expliciet aangegeven wordt u geen toestemming verleend om de Inhoud te gebruiken of te reproduceren. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Alle materialen die worden gebruikt in onderzoeken, en alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen die worden gebruikt op de Site (gezamenlijk de “Inhoud” ), zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien overal ter wereld, in het bezit van of gebruikt met vergunning van de respectieve eigenaars van dit intellectuele eigendom. U hebt geen toestemming om de inhoud of het onderwerp van de inhoud te gebruiken, onthullen, downloaden, kopiëren, distribueren of te reproduceren (met inbegrip van het plaatsen op websites, social media of blogs). Alle in de inhoud besloten intellectuele eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Houd er rekening mee dat juridische stappen kunnen worden genomen in het geval oneigenlijk gebruik van de Inhoud op u is terug te voeren.

11. Storingen en onderhoud

U accepteert dat het gebruik en browsen van deze site op eigen risico is. Noch SurveySwine, zijn klanten, filialen of andere derden, noch een van hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, derden aanbieders van inhoud of eventuele licentiegevers garandeert dat het gebruik van de Site ononderbroken zal zijn of vrij van fouten, noch geven zij geen enkele garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit uw gebruik van de site, de daarin aangeboden diensten of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie of diensten die via de site worden verkregen.

12. Slotbepalingen

 1. Op alle overeenkomsten tussen u en SurveySwine is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.
 2. Indien, om welke reden dan ook, enige bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank nietig wordt geacht, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar te zijn, wordt deze bepaling als losstaand geacht van de rest van de overeenkomst. De rest van de overeenkomst mag worden uitgelegd en geïnterpreteerd zonder verwijzing naar de niet-afdwingbare bepaling.